Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Forskningsfondens årlige budget er på ca. 28 millioner kroner.

Forskningsfondens engelske navn er: Health Research Foundation of Central Denmark Region.

Formål

Forskningsfondens formål er at bidrage til at styrke og udvikle forskningsmiljøerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i regionen. Yderligere er det et formål at understøtte nye forskere og spirende forskningsmiljøer, således at der skabes muligheder for etablering af nye forskningsområder i Region Midtjylland.

Forskningsfonden udgør et af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse til (§ 194 i Sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ud over at forskning er en forpligtelse for regionerne, er der en række grunde til at Region Midtjylland prioriterer forskning inden for sundhedsområdet højt:

 • Forskningen medfører, at patientbehandlingerne udvikles, så de bliver mere skånsomme, effektive og billigere.
 • Forskningen bidrager til at gøre hospitalerne til mere attraktive arbejdspladser for kvalificeret personale og øger herved det faglige niveau

Forskningen fører til udvikling og kommercialisering af nye opfindelser inden for sundhedsområdet.

Ændrede krav til forskningsfonden i 2023

 • Der kan som udgangspunkt kun bevilges midler til et professorat én gang fra forskningsfonden.
 • Det er tydeliggjort i fondens administrationsgrundlag, at det er muligt at udskifte en eller flere medansøgere såfremt der er gode begrundelser herfor. Ændringen skal på forhånd godkendes af forskningsfondens administration.

Hospitaler/enheder der kan søge

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Psykiatrien
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR
 • Regionsapoteket

Fondens støtteformer

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter
  • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning
  • Lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje
 • Ph.d.-projekter:
  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med ph.d.-projekter

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 1. september 2023 kl. 12:

 • Korterevarende stipendier
 • Ph.d.-projekter
 • Seniorstipendier
 • Forskningsprojekter og forskerstillinger

Midlerne kan tidligst bruges fra 1. januar 2024.

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for forskningsfonden uddyber Forskningsfondens formål, Forskningsfondens organisatoriske rammer, Forskningsfondens støtteformer samt beskrivelser af kriterier og betingelser for ansøgninger og bedømmelse af disse.

Forskningsfondens administrative opgaver varetages af Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontakt

Forskningsfondens administration:
Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk