Nyt studie blandt epilepsipatienter viser, at tilbud om ambulant opfølgning i hjemmet baseret på PRO bl.a. påvirkes af patientens uddannelse og indkomst

Kohortestudiet er gennemført som en del af et ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, Health og AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest. Her har man undersøgt, hvilke sociodemografiske, personlige og sygdomsrelaterede faktorer, der kendetegner epilepsipatienter, der får tilbudt ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger (PRO-baseret opfølgning).
Projektet er gennemført af Ph.d. og projektkoordinator hos AmbuFlex, Liv Marit Valen Schougaard.

– Resultatet viser, at ressourcestærke patienter i højere grad får tilbudt PRO-baseret opfølgning sammenlignet med patienter med færre ressourcer. Flere faktorer spiller ind, bl.a. patienternes uddannelses- og indkomstniveau, om de bor alene, modtager overførselsindkomst eller har psykiske diagnoser. Fremtidig forskning bør derfor undersøge, hvordan patientrapporterede oplysninger kan anvendes i den ambulante opfølgning af sårbare patienter, siger Liv Marit Valen Schougaard.

Fleksible forløb fremfor fastlagte hospitalsbesøg

PRO vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen i både behandlings- og opfølgningsforløb.

– PRO-baserede opfølgningsforløb skaber fleksibilitet, da patienten indrapporterer helbredsoplysninger hjemmefra i stedet for fastlagte hospitalsbesøg, og det giver fordele for både patient og sundhedspersonalet, fortæller Liv Marit Valen Schougaard.

– For kroniske patienter kan PRO-baseret opfølgning bl.a. give øget involvering i forløbet og skabe mere fleksibilitet, da de undgår hospitalsbesøg i perioder, hvor de har det godt. Det giver også hospitalet mulighed for at frigøre ressourcer til patienter med akutte og komplekse problemer.

Antallet af kroniske patienter stiger verden over, og alene i Danmark lever to tredjedele af den voksne befolkning med en kronisk sygdom.

Om PRO-baseret opfølgning

I PRO-baseret opfølgning er patientens egne oplysninger omdrejningspunktet for den ambulante opfølgning. Patienten modtager med regelmæssige intervaller et sygdomsspecifikt spørgeskema, som besvares i hjemmet. Sundhedsfaglige kan ved hjælp af en farvekode vurdere, om patienten har behov for kontakt til hospitalet.

Fakta

  • Ph.d. projektet har titlen: “Patient-reported outcome measures in remote outpatient follow-up”.
  • Projektet er udført i samarbejde med Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Projektet har undersøgt flere aspekter ved PRO-baseret opfølgning. I et reliabilitetsstudie undersøges funktionen af en farvekode, der hjælper klinikerne med at vurdere, om patienten har behov for kontakt, og i et randomiseret kontrolleret studie undersøges effekten af en ny PRO-baseret opfølgningsmodel, hvor patienten selv beslutter, hvornår de udfylder spørgeskemaet.
  • Projektet er støttet af TrygFonden, den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Hent hele Ph.d.-afhandlingen her 

Vil du vide mere?

Kontakt forsker og kompetencemedarbejder

Liv Schougaard, RN, MHSc, PhD

Mobil: 2399 1081

E-mail: livschou@rm.dk