De nye PRO-løsninger står i kø, og vi har ikke mindre end fem på vej ud til klinikkerne. Her får du en kort gennemgang af dem alle.

Psoriasis - vurdering af kontaktbehov

I samarbejde med Hudklinikken, Aarhus Universitetshospital udvikler vi en ny PRO-løsning til patienter med psoriasis, der er i biologisk behandling.

Patienternes svar skal bruges til at vurdere, om den biologiske behandling har den ønskede effekt, og om patienten har bivirkninger.

Har behandlingen ikke den ønskede effekt, skal svarene bruges til at vurdere, om patienten skal:

 • komme ind på klinikken
 • ringes op
 • konsulteres af en sygeplejerske eller en læge

Hudklinikken i Aarhus modtager patienter fra hele Jylland, og PRO-løsningen har derfor potentiale til at spare patienterne flere timer på transport til og fra klinikken.

Derudover forventer klinikken også, at løsningen kan forebygge medicinspild.

Tidligere fik patienterne udleveret medicin til 1 år ad gangen, fremover får patienterne udleveret medicin hver 4. måned efter en spørgeskemabesvarelse.

 

PRO til vurdering af udvikling og trivsel hos det tidligt fødte barn

På Klinik for tidligt fødte og syge nyfødte, Aarhus Universitetshospital udvikler vi en ny PRO-løsning, der skal bruges til at vurdere udvikling og trivsel hos tidligt fødte børn.

PRO-løsningen anvender det validerede spørgeskema Ages and stages questionnaire (ASQ) og skal bruges, når forældre og barn kommer til kontrol 24 måneder efter oprindelig termin.

Formålet er:

 • at understøtte samtalen og bidrage til forældrenes forståelse for vurderingen af barnets behov.
 • at bidrage til at planlægge det videre forløb efter 2-årsalderen.

Det er forventningen, at PRO-løsningen vil bidrage med en ensartet regional og national vurdering af de tidligt fødte børn.

Det vil bl.a. sikre, at det enkelte barn og familie modtager det nødvendige, men også ressourceeffektive behandlings- og udredningstilbud og give familierne et større ejerskab til og forståelse for vurderingen af barnets udvikling og behov.

 

PRO under indlæggelse og tidligt hjemmeophold for tidligt fødte børn

I samarbejde med Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte på Regionshospitalet i Gødstrup udvikler vi to PRO-løsninger. De skal anvendes ved hhv. den ugentlige stuegang og i forbindelse med tidligt hjemmeophold.

De to PRO-løsninger skal kobles sammen med Den Digitale Forløbsguide og udgør én samlet digital løsning kaldet PRO-NEO.

Formålet med PRO-NEO er:

 • at støtte forældrene i at opnå kompetencer og tryghed i forhold til at være forældre til et tidligt født barn
 • at systematisere og øge forældreinddragelsen
 • at styrke forældrene i at aflæse deres barns signaler

 

PRO til patienter med høretab og tinnitus

På Øre-, næse-, og halsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup udvikler vi en PRO-løsning til patienter med høretab og/eller tinnitus.
Patienterne behandles med høreapparat og kan i de efterfølgende 3 måneder kontakte klinikken, hvis lyden skal justeres, eller hvis der opstår problemer.

Formålet med PRO-løsningen er:

 • at understøtte den indledende samtale og opfølgende samtale med patienten, så samtalerne fokusere på patientens rapporterede problemstillinger.
 • at understøtte vurderingen af, hvilke patienter der har behov for ambulant opfølgning efter opstart af høreapparat.
 • at opfylde kommende kvalitetskrav fra Sundhedsstyrelsen

På høreklinikkerne i Viborg og Holstebro kommer årligt mere end 7.500 patienter til behandling med høreapparat.

 

PRO til vurdering af behov for ambulant kontrol for patienter med rygmarvsskade

Den sidste nye PRO-løsning for denne omgang bliver udviklet på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.

Målgruppen er samtlige patienter, der har været indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Patienterne tilbydes årlig opfølgning de første 3 år efter udskrivelse og herefter hver 2. år (livslangt).

Patienterne udfylder spørgeskemaet inden deres opfølgning, og formålet er:

 • at afgøre hvilke patienter, der skal have ambulant opfølgning, og om opfølgningen skal være i form af telefonsamtale eller fysisk fremmøde.
 • at beslutte hvilken kliniker patienten skal tale med fx sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller læge.
 • at understøtte samtalen så der fokuseres på det, der fylder mest for patienten.

Med PRO-løsningen kan patienterne undgå unødvendige konsultationer og spare tid på transport, hvis det ikke er nødvendigt at møde op.