Ansøgningsprocessen

Har du idéen til, hvordan patientrapporterede oplysninger kan gøre en forskel på din afdeling, er vi klar til at hjælpe dig videre.

Ansøgningsprocessen er inddelt i fem trin, der bekriver faserne fra idé til udvikling.

Idé og dialog

Afdelingen sender en mail med en kort beskrivelse af deres idé til AmbuFlex. Herefter kontakter AmbuFlex afdelingen for nærmere afklaring af, om PRO kan hjælpe afdelingen.

AmbuFlex orienterer samtidig PRO-koordinatoren på det relevante hospital, hvis vedkommende ikke har været involveret i den indledende dialog.

Idéen beskrives

Afdelingen laver et udkast til en beskrivelse af idéen, herunder også forventede gevinster. AmbuFlex hjælper med at kvalificere beskrivelsen.

Der udarbejdes kun beskrivelser, hvor både afdelingen og AmbuFlex mener, at en PRO-løsning kan hjælpe afdelingen og patienterne.

Opbakning

AmbuFlex sender beskrivelsen til hospitalernes PRO-koordinatorer, som kontakter relevante afdelingsledelser. Formålet er at få afdelingernes vurdering af PRO-løsningen i et ledelsesmæssigt og fagligt perspektiv.

Dels høres afdelingsledelsen, om de ledelsesmæssigt kan bakke op om løsningen og forstille sig at tage den i brug. Dels bedes afdelingsledelsen indhente en faglig vurdering fra afdelingens relevante kliniske specialister, f.eks. afdelingens specialerådsrepræsentant.

Den faglige vurdering omfatter bl.a. en vurdering af den forventede kliniske værdi og hvorvidt der er andre initiativer i gang på området.

Hospitalernes PRO-koordinator sender skriftlig tilbagemelding til AmbuFlex inden for 6 uger.

Prioritering

Kvalitetschefkredsen bliver løbende forelagt de indkomne forslag til nye PRO-løsninger med henblik på at prioritere rækkefølgen for udvikling af PRO-løsninger.

Dette sker med afsæt i de følgende kriterierne for prioritering, og på baggrund af de indhentede ledelsesmæssige og faglige vurderinger af løsningen. Kvalitetschefkredsen kan også beslutte, at nogle løsninger ikke skal prioriteres.

 

Kriterier for prioritering

Kvalitetsforum har besluttet, at de vigtigste kriterier for prioritering af nye PRO-løsninger er:

  • Stor patientvolumen
  • Målgruppe med hyppige kontakter, fx patienter med kronisk sygdom
  • Effektivitet, fx reduktion af unødige konsultationer
  • Kvalitet for patienten/ patientinddragelse

Det er besluttet, at ca. hver femte PRO-løsning tildeles psykiatrien.

Udvikling

AmbuFlex udvikler så mange løsninger, det er muligt, og tager dem ind efter den prioriterede liste.

Har en afdeling ikke mulighed for at indgå i en udviklingsproces på det givne tidspunkt, udskydes udviklingsprocessen til senere. AmbuFlex kontakter derefter den næste på listen.

Hvem kan søge og hvornår?

Alle kliniske afdelinger i Region Midtjylland kan komme med forslag til udvikling af en PRO-løsning, hvis der er opbakning fra afdelingsledelsen. Der er ingen begrænsning på antal forslag pr. afdeling.

AmbuFlex tager løbende imod henvendelser om nye PRO-løsninger.

Vil du vide mere?

Kontakt leder af AmbuFlex

Louise Pape Larsen

Mobil: 6138 8949

E-mail: anllar@rm.dk