Arbejdet i Den Regionale Lægemiddelkomite understøttes løbende ved levering af monitorering og analyser på medicinområdet.

Komitéens arbejde

Den regionale Lægemiddelkomité dækker både primær- og sekundærsektor, herunder de somatiske sygehuse og psykiatrien.

Den Regionale Lægemiddelkomite træffer strategiske beslutninger på lægemiddelområdet i Region Midtjylland med henblik på at udvikle området og sikre ensartet og patientsikker brug af lægemidler på hospitaler, i overgangen mellem primær- og sekundærsektor og på praksisområdet.

Desuden er målet at initiere og vedligeholde politikker og regionale retningslinjer.

Endvidere skal Den Regionale Lægemiddelkomité bidrage til effektiv implementering af og opfølgning på nationale og regionale behandlingsvejledninger i samarbejde med klinikere.

Den Regionale Lægemiddelkomite arbejder sammen med Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Hospitalsapoteket om implementering af indsatser.

Opgaver

Den Regionale Lægemiddelkomite har følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af regionale retningslinjer, og en fælles regional rekommandationsliste, herunder en regional basisliste til brug i primærsektoren.
 • Monitorering af medicinforbrug i regionen.
 • Iværksæt indsatser på konkrete områder med henblik på at forbedre kvalitet, patientsikkerhed og/eller økonomi.
 • Fungerer som faglig rådgivningsgruppe på medicinområdet.
 • Udpege regionale repræsentanter i relevante fora inden for lægemiddelområdet.

Sammensætning

 • Lægefaglig direktør (Formand)

 • Cheflæge i klinisk farmakologi (Næstformand)

 • Ledelsesrepræsentant/Cheflæge med lægemiddelfaglig indsigt fra hver hospitalsenhed indenfor somatikken og psykiatri

 • Lægefaglig direktør med funktion i Medicinrådet

 • Ledelsesrepræsentant fra hospitalsapoteket.

 • Repræsentant fra hospitalsapoteket med funktion i analysegruppen.

 • Repræsentant fra Koncern Kvalitet med funktion i analysegruppen.

 • Ledende sygeplejerske fra en stor medicinforbrugende afdeling - såfremt der fra AUH udpeges en lægefaglig direktør

 • 2 praktiserende læger (1 repræsentant udpeget af PLO-Midtjylland og praksiskoordinatoren på medicinområdet).

 • Repræsentant for de praktiserende speciallæger

 • Repræsentant fra Sundhedsplanlægning

 • Repræsentant fra Koncern Kvalitet, som er ansvarlig for implementering på praksisområdet

I forbindelse med særlige sager kan ad hoc inviteres personer med særlig ekspertise, f.eks. formænd for specialerådene, privat apoteker eller repræsentanter fra kommunerne.

Habilitet

Ved indtrædelse i Den Regionale Lægemiddelkomité udfylder medlemmer og suppleanter en habilitetserklæring.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt på komitéens næste dagsorden kan du skrive til:  Denregionale.Laegemiddelkomite@rm.dk

eller kontakte sekretariatet på mail: anndjo@rm.dk

Punkter til Den Regionale Lægemiddelkomités dagsorden skal sendes skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse.