Formkrav

Dit projekt skal anmeldes elektronisk i de videnskabsetiske komitéers database.

Du kan foretage den elektroniske anmeldelse her.

Når du har udfyldt og afsendt den elektroniske anmeldelse, skal du printe den ud, skrive den under og maile den med digital signatur til kontakt@rm.dk sammen med projektets øvrige dokumenter.

Det er den forsøgsansvarlige eller forskningsansvarlige og sponsor, som skal anmelde projektet. Det betyder, at begge parter skal underskrive anmeldelsen, medmindre der er sammenfald mellem den forsøgsansvarlige og sponsor.

Husk:

 • at skrive att. Videnskabsetisk Komité i mailens emnefelt.
 • at alle dokumenter skal være påført versionsnr. og dato.
 • at alle dokumenter skal indsendes som enkelte filer i PDF-format.
 • at alle filer skal navngives med type, version og dato (fx Protokol version 1_01122013).

Postkassen kontakt@rm.dk kan modtage cirka 25 MB.

Du kan læse mere om sikker post her.

Indholdskrav

På Nationalt Center for Etiks hjemmeside finder du en oversigt over hvilke dokumenter, du skal indsende til komiteen, når du anmelder dit projekt.

Her finder du bl.a. forskertjeklisten, der indeholder kravene til de enkelte dokumenter, der skal indsendes til komitéen.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige krav (tjeklistens særkrav) til visse projekttyper.

Det gælder projekter med biologisk materiale (biobankprojekter), projekter med afdøde,

med personer uden handleevne (herunder børn), med genomer samt projekter, der skal udføres i akutte situationer.

På siden finder du også skabeloner til samtykkeerklæringer og en skabelon til at skrive en god deltagerinformation.

Gebyr

Du skal betale gebyr for behandling af din ansøgning, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat følgende steder:

 • En statsinstitution (fx universitetet)
 • Et privat firma
 • Et privat hospital
 • Hvis du er praktiserende læge eller privatperson
 • Du skal desuden betale gebyr, hvis du er ansat på en af regionens egne institutioner/hospitalsafdelinger og projektet udføres for/ i samarbejde med private firmaer, eller hvis der i øvrigt er kommercielle interesser involveret (som fx sponsorerede lægemiddelafprøvninger).

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 826 af 4. juni 2020 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her.

Priser 2024

 • Nye ansøgninger: 5.862 kr.
 • Tillægsprotokoller: 2.199 kr.

Betalingsform

Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd.

Vi sender en faktura, når vi har modtaget din ansøgning og vurderet, at den er gebyrpligtig.

Sagsbehandling

Der er ikke deadlines for indsendelse af nye ansøgninger.

Når vi har modtaget anmeldelsen af dit projekt, inklusiv alle dokumenter, vil sekretariatet gennemgå projektet, og kan komme med bemærkninger til det indsendte materiale, som du skal svare på, inden projektet behandles af komitéen.

Når projektet er vurderet klar til at blive mødebehandlet af komitéen, sender vi dig en mail og oplyser om, på hvilket komitémøde projektet vil blive behandlet.

På selve tidspunktet for indsendelsen af projektet, vil det ikke være muligt at få oplyst på hvilket møde dit projekt vil blive behandlet.

Vi anbefaler altid at indsende i god tid inden planlagt projektstart. Dagsordenen til næstkommende komitémøde lukkes, når der er cirka 8 projekter på dagsordenen. 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om den aktuelle mødestatus.

Klagevejledning

Hvis du har fået afslag på en ansøgning om godkendelse af et projekt, kan du klage til National Videnskabsetisk Komité. Klagen skal sendes via mail til kontakt@nvk.dk senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget fra den regionale komité.

Projektet må ikke iværksættes før National Videnskabsetisk Komités eventuelle godkendelse foreligger. National Videnskabsetisk Komité kan, efter omstændighederne, behandle spørgsmål, som ikke er omfattet af klagen.

Afgørelsen fra National Videnskabsetisk Komité er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Enhver, der er part i sagen i forvaltningslovens forstand, kan desuden indbringe en afgørelse for National Videnskabsetisk Komité senest 30 dage efter afgørelsen fra den regionale komité.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk