Ved forskning forstås en planlagt aktivitet, typisk beskrevet i en forskningsprotokol, som har til formål systematisk at erhverve viden om eksempelvis sygdommes opståen, og om forebyggelse, diagnostik og behandling heraf. Forskning forventes at kunne være til gavn, også uden for organisationen hvor projektet udføres, dvs. skabe ny evidens for det undersøgte uafhængig af geografisk kontekst. Videnskabelig metode anvendes, ofte på grundlag af en specifik hypotese, og som regel beskrevet i en protokol. Resultaterne formidles typisk i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, og projekterne vil ofte være finansieret af eksterne midler.

Ved kvalitetsprojekter (kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling) er formålet at sikre eller udvikle og forbedre kvalitet i patientbehandlingen. Kvalitetsprojekter er derfor tæt på den almindelige drift på afdelingerne, og giver viden lokalt i organisationen om kvaliteten af det undersøgte. Det primære formål med undersøgelsen er ikke i sig selv, at erhverve generaliserbar viden om sygdommes opståen mv. (se ovenfor).

Kvalitetsprojekter er typisk lokalt forankrede undersøgelser af aktiviteter, der indgår i sundhedsvæsenets drift. Det kunne f.eks. være undersøgelse af opnåede behandlingsresultater for en given patientgruppe, eller for at afklare om vi lever op til faglige standarder og / eller kan gøre tingene bedre. Der vil ofte være tale om retrospektive eller observerende prospektive undersøgelser, hvor der ikke interveneres eller på andre måder ændres på behandlingen mv i forbindelse med undersøgelsen.

Kvalitetsprojekter vil ofte ikke have en specifik hypotese, og de vil ofte være finansieret af egen organisation/afdeling. Formidling af resultaterne er typisk i form af en intern rapport, men kan også publiceres.   

Klassifikation af hvorvidt der er tale om et forskningsprojekt eller kvalitetsprojekt, er blandt andet afgørende for adgangen til journaloplysninger, rammerne for publicering, anmeldelse til Videnskabsetisk Komite, registrering på intern fortegnelse over forskningsprojekter m.v.

OBS! Kvalitetsprojekter skal ikke anmeldes til videnskabsetisk komité, og der skal heller ikke ske særskilt anmeldelse til den interne fortegnelse over forskningsprojekter i Region Midtjylland.

Revideret 02-05-2024