Om fødeplanen

Regionsrådet godkendte 28. april 2021 en ny fødeplan for Region Midtjylland, der skal fungere som et motiverende og praktisk anvendeligt omdrejningspunkt for de kommende års planlægning og udvikling inden for svangreomsorgen i Midtjylland.

Udarbejdelsen af fødeplanen er sket gennem involvering af fagpersoner på tværs af sektorerne samt ved indsamling af oplevelser, erfaringer og idéer blandt brugerne.

Visionen bag fødeplanen

Fødeplanen bygger på visionen om at understøtte den bedst mulige start på livet for alle børn og familier. Visionen rummer et vigtigt løfte om at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at det enkelte barn og familien kommer godt gennem graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode. Uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, skal man have de bedst mulige forudsætninger for sundhed, trivsel, læring og udvikling.

Svangreområdet er generelt velfungerende i Region Midtjylland – kendetegnet ved gode faglige resultater, tilfredshed blandt brugerne samt et tæt og veludbygget samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunerne og hospitalerne/fødestederne. Fødeplanen skal ses som en konsolidering og videreudvikling af hidtidige indsatser, samarbejdsprocesser og organiseringer. Samtidig repræsenterer fødeplanen de næste skridt i retning af det fremtidens sundhedsvæsen, der tegnes op i Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan samt i sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Sigtelinjer for indsatsen i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel

Alle gravide kvinder og familier i Midtjylland har et trygt og sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet med størst mulig sikkerhed for både mor og barn. Der anlægges i fødeplanen et forebyggende og helhedsorienteret perspektiv på svangreomsorgen. Det er en central ambition at understøtte mestring og selvhjulpenhed hos kvinderne, deres partnere og dermed familien.

Der skal være plads til forskellighed i behov, forudsætninger og ønsker. Forløbet for den enkelte gravide og hendes partner skal derfor tilrettelægges så individuelt som muligt. Den stærke tradition for tæt dialog og involvering af kvinden/parret skal videreudvikles i de kommende år gennem arbejdet med fælles beslutningstagning.

Potentialet i de teknologiske muligheder skal udnyttes. Bl.a. gennem digitale løsninger, der understøtter tryghed, sammenhæng og adgang til råd og vejledning i de situationer, hvor kommende og nybagte forældre har brug for det. Der er i lighed med den foregående fødeplan fortsat et særligt fokus på de sårbare gravide og sårbare familier.

Som det også betones i Sundheds- og Hospitalsplanen er medarbejderne fundamentet og forudsæt­ningen for, at Region Midtjylland kan fasthol­de og udvikle et effektivt og omstillingsparat sundhedsvæsen. Det gælder også for svangreomsorgen, hvor Region Midtjylland – både nu og i fremtiden – ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever arbejdsglæde og motivation, og der er sammenhæng mellem opgaver, menneskelige kompetencer og økonomiske ressourcer.