Kort om løsningen

I denne PRO-løsning bliver patienternes spørgeskemasvar aktiv brugt ved samtalerne samt ved telefonkonsultationer, også efter patienten er udskrevet til opfølgning på hjemsygehus.

De første patienter blev tilmeldt PRO-løsningen i januar 2020 på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) - et nationalt center, der tilbyder strålebehandling med protoner til kræftpatienter. PRO-løsningen anvendes i dag samme sted. 

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge patientinvolvering ved læge-og sygeplejesamtaler under behandlingsforløbet.
 • øge patientens tryghed i perioden mellem afsluttet strålebehandling og første opfølgende kontrol.
 • danne grundlag for dokumentation af akutte bivirkninger under og efter behandlingsforløbet ved systematisk PRO-registrering.

Baggrund

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center, der tilbyder strålebehandling med protoner til kræftpatienter. Protonstrålebehandling foregår ambulant og gives dagligt på hverdage over en periode på 5-6 uger. Akutte bivirkninger opstår 1-3 uger efter opstart af behandling og kan forværres indtil cirka 2 uger efter afsluttet behandling. Herefter vil bivirkningerne aftage i løbet af 2-4 måneder.

PRO giver mulighed for at tilpasse behandlingen af bivirkninger

Patientens spørgeskemasvar (PRO) anvendes aktivt ved læge- og sygeplejesamtaler under behandlingsforløbet og bruges til at målrette samtalen mod det, der er mest relevant for patienten.

Aktiv brug af PRO giver mulighed for at iværksætte og justere behandlingen af bivirkninger rettidigt. Derudover giver patientens svar den sundhedsfaglige et hurtigt overblik over patientens tilstand. Ved gentagne besvarelser over tid får patient og sundhedsperson overblik over udviklingen af bivirkninger.

PRO giver sikkerhed efter afsluttet behandling

Under behandlingsforløbet følges patienten tæt af sundhedspersonale. Men efter afsluttet strålebehandling er patienten selv ansvarlig for at handle på akutte bivirkninger. Det kan føles usikkert og være svært for patienten at vide, hvordan og hvornår de skal handle på akutte bivirkninger.

Med PRO-løsningen har patienterne fortsat en form for kontakt til afdelingen, og usikkerheden mindskes, da sundhedspersonale monitorerer og handler på udviklingen af bivirkninger.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Voksne patienter med hjernetumorer, der strålebehandles med protoner i DCPT.

Eksklusionskriterier

 • Patienter uden IT-kompetencer
 • Patienter, der ikke taler dansk
 • Patienter med nedsat kognitiv funktion

Spørgeskema

Der er udvalgt relevante spørgsmål til diagnosegruppen fra EORTC's spørgsmålsbank i samarbejde med klinikere og inspireret af litteratur på området.

Der er desuden suppleret med to åbne spørgsmål med mulighed for at angive andre symptomer samt, hvad patienten ønsker at fokusere på ved samtalen.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-forløbet

PRO under behandlingsforløbet

 • Patienterne modtager stråleterapi alle hverdage i en periode på 5-6 uger. Igennem hele forløbet er de løbende til samtaler med enten læge eller sygeplejersker.
 • Patienten udfylder baseline PRO før behandlingsstart.
 • Herefter besvares spørgeskemaet ugentligt. På denne måde registrerer man den nuværende status på bivirkninger og kan følge udviklingen over tid.
 • Inden samtaler orienterer læge og sygeplejerske sig i besvarelsen, der danner udgangspunkt for dialogen med patienten.
 • Har patienten ikke en samtale den pågældende uge, skal spørgeskemaet stadig udfyldes af patienten. Sygeplejersken følger op efter behov.

PRO efter behandlingsforløbet

 • Læger i DCPT har funktion som patientansvarlig læge, indtil patienten ses lokalt til første opfølgende kontrol. Det er derfor nødvendigt, at DCPT fortsat monitorerer og handler på patienters akutte bivirkninger i efterforløbet.
 • Patienterne besvarer spørgeskemaet hhv. 14 og 28 dage efter endt behandling. Herved registreres den nuværende status på bivirkninger, og udviklingen kan følges over tid.
 • Besvarelserne monitoreres af sygeplejerske i DCPT, og der vil ske en aktiv intervention ved behov.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk