Er du patient og skal svare på spørgeskemaet?

Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i samarbejde med Kræftafdelingen på AUH. I dag anvendes den også på kræftafdelingerne i Gødstrup og Aalborg.

PRO-data giver personalet indsigt i patientens tilstand, så de kan vurdere, om en behandling kan forudbestilles. Det har reduceret antallet af kasserede kemobehandlinger og forkortet patienternes ventetid.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge sikkerheden og kvaliteten i forudbestillingen af kemoterapi, så patienten får den rette dosis.
 • imødekomme patienternes ønske om at være mindst muligt i afdelingen og undgå forgæves besøg
 • give bedre overblik over og højne dokumentationen af bivirkninger

Baggrund

Denne løsning er udviklet for at kunne forudbestille flere kemobehandlinger med større sikkerhed. Det vil mindske udgiften til behandlinger, der alligevel ikke kommer i brug, samt patienternes ventetid.

Behov for viden om patientens tilstand inden behandling

Mange kræftpatienter har lange forløb med kemoterapi. Ofte kommer de på hospitalet flere gange om måneden til intravenøs behandling. 

Sundhedspersonalet vurderer, om behandlingen kan forudbestilles, så den er klar, når patienten møder op. Vurderingen sker på baggrund af patientens blodprøvesvar og bivirkninger. I visse tilfælde må man udsætte en behandling eller reducere dosis.

Papirskema gav udfordringer og ventetid

Tidligere fik patienterne udleveret et papirskema, hvor de registrerede bivirkninger af en vis sværhedsgrad. Ofte glemte patienterne skemaet trods påmindelser fra sygeplejerskerne.

Den manglende information om patientens tilstand gjorde, at personalet ikke kunne forudbestille kemobehandlingen. Når en behandling ikke var forudbestilt, måtte patienten vente i afdelingen, indtil kemoblandingen var klar.

Det gav ventetid for patienten og pres på afdelingens lokaler. I nogle tilfælde måtte behandlingen udsættes, og patienten var kørt forgæves. I andre tilfælde var patienten mod forventning alligevel ikke var klar til behandlingen, og man måtte kassere den dyre, forudbestilte kemoblanding.

Patienternes spørgeskemasvar (PRO-data) giver nu personalet indblik i patienternes tilstand og gode forudsætninger for at forudbestille behandlingen. 

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Patientgruppen er voksne patienter i ambulant medicinsk behandling på kræftafdelingen, der kan udfylde et digitalt spørgeskema.

En klinisk vurdering afgør, hvorvidt patienten skal svare på AmbuFlex-spørgeskemaet. I udgangspunktet skal alle patienter anvende AmbuFlex.

Eksklusionskriterier

 • Patienter der ikke forstår dansk
 • Patienter der ikke kan besvare spørgeskemaet pga. kognitive udfordringer
 • Patienter der ikke har adgang til internettet

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om en række bivirkninger, som kan forekomme i forbindelse med behandling på kræftafdelingen fx kvalme, opkastning, hudgener, føleforstyrrelser og træthed.

Derudover besvarer patienterne spørgsmål om, hvorvidt de føler sig klar til behandling samt performance status og vægt. Spørgeskemaet indeholder også et kommentarfelt.

Hvis patienten angiver at have oplevet et symptom fx kvalme, bliver patienten stillet uddybende spørgsmål om kvalmen.

Spørgeskemaet består af en række selvudviklede spørgsmål, der er inspireret af EORTC-spørgsmål. De validerede skalaer på kræftområdet blev ikke vurderet tilstrækkeligt præcise til at vurdere, om patientens behandling kan forudbestilles.

Spørgeskemaet er udviklet, så det kan anvendes til en lang række kræftformer og behandlinger. Det betyder, at patienterne kan blive spurgt om bivirkninger, de ikke vil få. Det er derfor vigtigt, at patienterne informeres om dette.

Farvekoder

Farvekoderne anvendes til at vurdere om patientens behandling kan forudbestilles. Der er dog i høj grad tale om en samlet klinisk vurdering, som foretages af den enkelte læge eller sygeplejerske, hvor PRO sammenholdes med blodprøvesvar og journalnotater.

 • Rød

  Behandling bestilles ikke. Patienten ringes op og skal evt. ses af en læge inden ordination af behandling.
 • Gul

  Behandling bestilles. Personalet tager stilling til evt. yderligere tiltag.
 • Grøn

  Behandling bestilles.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

Ved første behandling introducerer sygeplejersken patienten til spørgeskemaet. Patienten udfylder spørgeskemaet inden næste planlagte behandling.

 • Patienten modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet.
 • Patienten får skriftlig information.
 • Sygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten besvarer spørgeskemaet 2-3 hverdage før næste planlagte behandling.
 • Patienten er samtidig instrueret i at få taget blodprøver.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Lægen eller sygeplejersken tjekker patientens blodprøver og spørgeskemasvar dagen inden planlagt behandling.

Sygeplejersken kontakter patienten, hvis:

 • Patienten har angivet symptomer, som kan have betydning for behandlingen
 • Patienten ikke har besvaret spørgeskemaet.

Patientens svar anvendes også af sygeplejersken på behandlingsdagen, hvor eventuelle problemstillinger tages op med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk