Kort om løsningen

Løsningen er udviklet i maj 2020 på Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og bruges i dag på Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup. 

PRO-data giver sundhedspersonalet indsigt i patientens tilstand. Med patienternes spørgeskemasvar kan man screene ældre kræftpatienter og på den baggrund tilbyde det bedste behandlingsforløb til den enkelte patient.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er at screene ældre kræftpatienter og skelne mellem:

 • ældre der kan tilbydes standardbehandling på lige fod med yngre patienter
 • sårbare, ældre patienter hvor man ved hjælp af geriatrisk-onkologisk team kan optimere deres tilstand inden opstart af behandling for at mindske risikoen for toksicitet.
 • skrøbelige patienter, som ikke tolererer aktiv behandling mod kræften, men kan tilbydes en god lindrende behandling i stedet for.

Baggrund

Kræft er en sygdom, som er stærk relateret til aldring. I Danmark vokser den ældre del af befolkningen år for år, og antallet af ældre kræftpatienter er derfor også stigende.

Ældre patienter får mindre potent behandling for at undgå bivirkninger

Ældre patienter har øget risiko for toksicitet og bliver derfor i visse tilfælde tilbudt mindre potent behandling for at undgå bivirkninger, der kan påvirke deres overlevelse.  

Øget risiko for toksicitet blandt ældre skyldes bl.a. øget forekomst af komorbiditeter, mulige kognitive udfordringer, social isolation og brug af multiple medikamenter med risiko for uhensigtsmæssige interaktioner.

Med PRO kan man tilbyde differentieret behandling

På Onkologisk afdeling i Herning vil man anvende PRO-løsningen til at tilbyde flere kræftpatienter over 65 år en individuel behandling. Med PRO-data kan man differentiere på flere parametre end blot alder, hvilket hidtil har været fremgangsmåden.

Tidligere har man måtte afvise at behandle patienter eller tilbudt en mildere behandling pga. patientens alder. Ved hjælp af PRO kombineret med en fysisk konsultation- og undersøgelse kan man lave en samlet helhedsvurdering og tilbyde den mest optimale behandling til patienten.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Projektet retter sig mod ældre patienter over 70 år, som henvises til Onkologisk Afdeling i Herning. Dog har klinikken valgt, at projektet også skal inkludere lungepatienter over 65 år.

Eksklusionskriterier

Patienterne bliver ekskluderet, hvis de ikke kan tale eller forstå dansk.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er en sammensætning af VES-13 og G8.

VES-13 (vulnerable Elders Survey) er udviklet til at vurdere forringelsen af helbredet hos ældre mennesker.

Skemaet indeholder 13 spørgsmål omkring alder, selvvurderet helbred og begrænsninger af fysiske funktioner samt handicap. VES-13 er oversat fra engelsk i forbindelse med dette projekt.  

G8 er et geriatrisk screeningsredskab, som er lavet til kræftpatienter og dækker områderne depression/demens, Body Mass Index (BMI), anoreksi, vægttab, alder, medikamenter, mobilitet og selvrapporteret helbredsstatus.

Der er udviklet 4 supplerende spørgsmål inden for emnerne:

 • Civilstatus
 • Fald
 • hjemmehjælp og hjemmesygepleje
 • Fritekstfelt til kommentarer sidst i spørgeskemaet.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet 

 • Patienterne visiteres til Kræftafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup fra egen læge eller andre afdelinger i regionen.
 • Sekretæren opretter patienten i systemet når han/hun modtager henvisningen og booker tid hos lægen.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne modtager et brev med digital post med link til hjemmesiden, hvor de skal besvare spørgeskemaet.
 • Patienterne besvarer spørgeskemaet inden deres konsultation med lægen på Kræftafdelingen.
 • Der sendes hverken breve eller rykkere, da patienterne kun skal besvare spørgeskemaet én gang. Derudover går der ofte kort tid fra henvisning, til de får en tid hos lægen (pga. kræft-pakkeforløb).
 • Er patienterne ikke tilmeldt digital post, kan spørgeskemaet besvares på en tablet inden deres konsultation med lægen.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Lægen ser besvarelserne ved konsultationen med patienterne.
 • Lægen og patienten gennemgår spørgeskemabesvarelserne, og lægen laver en samlet vurdering ift. tilrettelæggelse af patientens behandling fremadrettet.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anke De Beijer

Tlf. 2036 8102

ankedebe@rm.dk