Kort om løsningen

PRO-baseret opfølgning har været et tilbud til patienter med epilepsi siden 2011.

PRO-øsningen er udviklet i Region Midtjylland og anvendes i dag i alle fem regioner på 14 forskellige hospitaler: Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup, Regionshospitalet Viborg, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Slagelse Sygehus, Filadelfia, Rigshospitalet, Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • skabe fleksible ambulante forløb for epilepsipatienter
 • sætte epilepsipatienten i fokus som aktiv medspiller
 • fokusere konsultationen på patientens behov
 • udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst

Baggrund

Omkring 50.000 danskere lever med den kroniske sygdom epilepsi, der ofte medfører livslang ambulant kontakt til sundhedsvæsenet.

Mange patienter med epilepsi har et velbehandlet og ukompliceret sygdomsforløb, og i perioder med lav sygdomsaktivitet er fastlagte hospitalsbesøg ikke nødvendigt. Derfor besluttede man i foråret 2011 at afprøve en PRO-løsning til ambulante epilepsipatienter i Region Midtjylland. Formålet var at udvikle et spørgeskema med en tilhørende farvekode, der skulle anvendes til at identificere patientens behov for kontakt til afdelingen.

Jf. økonomiaftalen i 2016 blev epilepsi PRO-løsningen en del af et fællesregionalt projekt. Der blev etableret en national arbejdsgruppe, hvor man blev enige om fællesregionalt at anvende epilepsispørgeskemaet og den tilhørende farvekode, der allerede var udviklet i Region Midtjylland. Herefter startet den nationale udbredelse af spørgeskemaet og farvekoden til de andre regioner.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med kliniske eksperter og patienter og indeholder både validerede skalaer fx WHO-5 trivselsindekset samt spørgsmål fra SF-36 og SCL-92 og ad hoc udviklede spørgsmål.

Spørgeskemaet er pilottestet på 20 epilepsipatienter.

Farvekoder

 • Ved en rød besvarelse, ringer klinikeren til patienten eller sender en ambulant tid.
 • Ved en gul besvarelse, vurderer klinikeren, om patienten skal ringes op.
 • Ved en grøn besvarelse kontaktes patient ikke.
 • Ved en grå besvarelse, tager klinikeren stilling til yderligere tiltag baseret på intern, lokal procedure.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Visitation Patienten modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet Patienten får skriftlig eller adgang til online information En kliniker opretter patienten i AmbuFlex-systemet Udsendelsesforløb Patienterne får et e-Boks brev med link til en hjemmeside, hvor de kan besvare spørgeskemaet. Patienter, der er frameldt e-Boks, får et brev med posten inkl. papirskema og frankeret svarkuvert. Besvarer patienten ikke skemaet, sendes der op til 3 rykkere. Håndtering Sygeplejerskerne håndterer gule, røde og grå besvarelser indenfor 14 dage.

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Patienten modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet
 • Patienten får skriftlig eller adgang til online information
 • En kliniker opretter patienten i AmbuFlex-systemet

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne får med digital post et links til spørgeskemaet.
 • Patienter, der ikke er tilmeldt digital post, får et brev med posten inkl. papirskema og frankeret svarkuvert.
 • Besvarer patienten ikke skemaet, sendes der op til 3 rykkere.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Sygeplejerskerne håndterer gule, røde og grå besvarelser indenfor 14 dage.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk