Kort om løsningen

De første patienter blev tilmeldt PRO-løsningen i 2013 på Nyremedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital. I dag anvendes løsningen også på Afdeling for Nyresygdomme, Hospitalsenheden Midt i Viborg.

På afdelingerne anvender man spørgeskemaet som kommunikationsredskab til patienter i ambulant fremmødekontrol samt telefonkonsultationer.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er, at:

 • tage udgangspunkt i patientens problemstillinger ved konsultationen, både ved fremmøde- og telefonkonsultationer
 • skabe bedre overblik over patientens helbredsstatus over tid
 • forbedre dokumentationen om patientens symptomer
 • øge patienternes opmærksomhed på eget helbred samt deres viden om, hvad de skal være opmærksomme på ved deres sygdom
 • øge kvaliteten af behandlingen samt forbedre kvalitetsparametrene ift. eksempelvis rettidig opstart af dialyse

Baggrund

At leve med kronisk sygdom indebærer ofte et langvarigt forløb med hyppige fastlagte ambulante besøg på hospitalet.

På Nyremedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital er der tilknyttet ca. 700 patienter med kronisk nyresvigt. Patienterne kommer til samtale ca. hver 3-4 måned alt afhængig af sygdomsniveau. Samtalerne forløber oftest ud fra et fast forløb, hvor patientens blodprøver, blodtryk og helbred bliver drøftet.

Klinikken ville gerne anvende en mere systematisk tilgang til at indsamle oplysninger om patienternes helbred, og derfor ønskede de at igangsætte en PRO-løsning.

Patientgruppe

Patientgruppen består af patienter med kronisk nedsat nyrefunktion, som går til kontrol på én af de nyremedicinske klinikker på Aarhus Universitetshospital eller Hospitalsenheden Midt, Viborg.

Patienterne skal gerne have en nyrefunktion svarende til stadie 3b-5; dvs en estimeret glomerulær filtrationsevne (egfr)≤ 45 mL/min. Patienter med en bedre nyrefunktion følges traditionelt ikke i hospitalsregi og oplever ikke de symptomer, som spørges ind til i spørgeskemaet.

Inklusionskriterier

 • Alle patienter > 18 år med kronisk nedsat nyrefunktion med en estimeret glomerulær filtrationsevne ≤45mL/min (stadie 3b-5)

Eksklusionskriterier

 • Patienter der ikke kan tale eller læse dansk.
 • Patienter som er opstartet dialyse
 • Patienter der har meget komorbiditet eller kognitive vanskeligheder

Spørgeskema

Spørgeskemaet er opbygget ud fra hvilke symptomer, patienter med kronisk nedsat nyrefunktion oplever. Der spørges ind til patienternes appetit, vandladning, hudkløe, medicincompliance og søvnproblemer

Der anvendes spørgsmål fra den validerede skala 'Kidney Disease Quality Of Life' (KDQOL), helbredssymptomer fra (EORTC) samt spørgsmål fra SF-36 til vurdering af generelt helbred.

Patienten angiver desuden blodtryk, puls og vægt i spørgeskemaet og spørges slutteligt, om de har andre ting, de ønsker at drøfte med lægen.

Spørgsmålene har været igennem en valideringsproces ved Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt på Hospitalsenheden Midt, Viborg.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

En sygeplejerske eller læge vurderer, om patienten er egnet til PRO-løsningen. PRO-løsningen indeholder to mulige forløb for patienten:

Telefonkonsultation

 • Der udsendes spørgeskema med digital post til patienten en uge før planlagt telefonkonsultation.
 • Patienten bliver bedt om at besvare spørgsmålene, måle sit blodtryk samt veje sig.
 • Patientens besvarelse, blodtryk og blodprøver danner rammen om samtalen mellem læge og patient.

Fremmødekontrol

 • Der udsendes spørgeskema med digital post til patienten en uge før planlagt fremmødekonsultation.
 • Patienten bliver bedt om at besvare spørgsmålene, måle sit blodtryk samt veje sig.
 • Patientens besvarelse samt blodtryk og blodprøver danner rammen om samtalen mellem læge og patient.

Patienter, der kommer til fremmødekonsultation i Viborg har mulighed for at udfylde spørgeskemaet i ambulatoriet på en tablet.

Vil du vide mere?

Kontakt Birgith

Ph.d. og forsker

Mobil: 2890 4835

E-mail: bigcri@rm.dk