Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Forskningsfondens årlige budget er på ca. 28 millioner kroner.

Forskningsfondens engelske navn er: Health Research Foundation of Central Denmark Region.

Formål

Forskningsfondens formål er at bidrage til at styrke og udvikle forskningsmiljøerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i regionen. Yderligere er det et formål at understøtte nye forskere og spirende forskningsmiljøer, således at der skabes muligheder for etablering af nye forskningsområder i Region Midtjylland.

Forskningsfonden udgør et af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse til (§ 194 i Sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ud over at forskning er en forpligtelse for regionerne, er der en række grunde til at Region Midtjylland prioriterer forskning inden for sundhedsområdet højt:

 • Forskningen medfører, at patientbehandlingerne udvikles, så de bliver mere skånsomme, effektive og billigere.
 • Forskningen bidrager til at gøre hospitalerne til mere attraktive arbejdspladser for kvalificeret personale og øger herved det faglige niveau

Forskningen fører til udvikling og kommercialisering af nye opfindelser inden for sundhedsområdet.

Ændrede krav til forskningsfonden i 2024

 • Ansøgere til støtteformen ”stilling” kan kun tildeles en bevilling til et professorat én gang fra fonden. Professorer kan på lige fod med andre forskere søge bevillinger til projekter.
 • For at kunne søge midler til et professorat er det et krav, at der minimum vedlægges en præliminær vurdering, som dokumentation for, at ansøger sandsynligvis er vurderet egnet som professor.

Det er tydeliggjort, at:

 • Der ikke ønskes vedhæftede filer. Filer skal kun vedhæftes såfremt de er meget vigtige for forståelsen af ansøgningens indhold. Det kan eksempelvis være en tabel eller figur, som illustrerer vigtige processer. Vedhæftning af irrelevante filer (som fx anbefalinger) kan medføre, at ansøgningen afvises administrativt.
 • Ansøgere til korterevarende stipendier ikke kan tildeles et stipendie såfremt de allerede har en protokol.
 • Ansøgere skal udarbejde et budget i det elektroniske ansøgningssystem (efond), der dækker hele projektperioden, og giver et samlet overblik over projektets/stillingens finansiering. Beslægtede budgetposter må gerne samles i én budgetpost for at give et bedre overblik over budgettet, så længe det fortsat giver et retvisende overblik over udgifterne.
 • Støtteformen ”stilling” vælges i ansøgningsskemaet, hvis en person søger finansiering af en stillingskategori som fx et professorat, lektorat, postdoc. etc. Bevillingen vil i så fald typisk anvendes til at forske i mere end ét projekt.
 • Såfremt en ansøger/ansøgerne vil bruge en bevilling til at forske i ét enkelt projekt skal støtteformen ”projekt” anvendes.

Hospitaler/enheder der kan søge

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Psykiatrien
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR
 • Regionsapoteket

Fondens støtteformer

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter
  • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning
  • Lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje
 • Ph.d.-projekter:
  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med ph.d.-projekter

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2024 kl. 12:

 • Korterevarende stipendier
 • Ph.d.-projekter
 • Seniorstipendier
 • Forskningsprojekter og forskerstillinger

Midlerne kan tidligst bruges fra 1. januar 2025.

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for forskningsfonden uddyber Forskningsfondens formål, Forskningsfondens organisatoriske rammer, Forskningsfondens støtteformer samt beskrivelser af kriterier og betingelser for ansøgninger og bedømmelse af disse.

Forskningsfondens administrative opgaver varetages af Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontakt

Forskningsfondens administration:
Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk