Kort om løsningen

PRO-løsningen anvendes på Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup. De første patienter blev tilmeldt løsningen i 2016.

På baggrund af patientens svar i spørgeskemaet, vurderer sundhedspersonalet, om patienten har behov for opfølgning.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • vurdere om patienten har behov for kontakt til klinikken

 • skabe behovsstyrede opfølgningsforløb, så ressourcerne udnyttes bedst og hvor behovet er størst

 • patientcentrere og problemfokusere opfølgningssamtalerne

 • højne patienternes opmærksomhed på eget helbred og styrke egenomsorgen.

Baggrund

På Regionshospitalet Herning havde man positive erfaringer med at anvende PRO ved opfølgningssamtaler med kræftpatienter. Derfor ønskede man at udvikle et spørgeskema, der kunne anvendes i opfølgningsforløbet for patienter med brystkræft.

På samme tid kom der nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, hvori det blev fremhævet, at patienter med brystkræft skal tilbydes et individuelt tilrettelagt opfølgningsforløb. 

Med patientens spørgeskemasvar kan man kvalificere opfølgningssamtalerne i ambulatoriet. Senere i forløbet anvendes PRO til at vurdere, om patienten har et behov for at komme til samtale i ambulatoriet.

Patientgruppen er forholdsvis ung og ressourcestærke. De er ofte aktive på arbejdsmarkedet, og med PRO-løsningen behøver de ikke at komme til faste konsultationer i sygehuset, hvis ikke det er nødvendigt.

Patientgruppe

Patienter med tidlig brystkræft, som er i et opfølgningsprogram med antihormonel behandling

På Kræftklinikken i Gødstrup overgår patienten til denne PRO-løsning efter første opfølgningsår.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af spørgsmål om mulige bivirkninger ved behandlingen, generelt helbred og livskvalitet. Desuden bliver patienterne spurgt, om de har behov for kontakt til ambulatoriet.

Der anvendes validerede skalaer i form af EORTC QLQ-C30 samt det brystkræftspecifikke modul BR-23. Desuden anvendes enkelte PRO-CTCAE items og ad hoc spørgsmål.

Farvekoder

 • Patienter, der har indsendt en grøn besvarelse, modtager et brev med deres medicin
 • Patienter, der har indsendt en gul besvarelse, bliver booket til telefon- eller fysisk konsultation ved en sygeplejerske
 • Røde besvarelser vurderes af en læge, som tager stilling til det videre forløb, og hvorvidt patienten skal ses af en læge eller sygeplejerske

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Patienter i PRO-løsningen 'Opfølgning efter brystkræft', der får antihormonbehandling, overgår til denne PRO-løsning 1 år efter sidste kemobehandling.

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sekretæren opretter patienten til PRO-løsningen i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • •Patienter modtager med digital post et link til spørgeskemaet.
 • Patienter, der ikke er tilmeldt digital post, modtager spørgeskemaet inkl. frankeret svarkuvert med posten.
 • Patienter, der ikke besvarer spørgeskemaet, modtager en rykker.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Sekretæren laver en indledende vurdering af indkomne besvarelser og sender dem videre til læge eller sygeplejerske.
 • Læger og sygeplejersker inddrager besvarelsen i deres kontakt med patienterne.
 • Patienter, som ikke har besvaret spørgeskemaet, ringes op af en sygeplejerske.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk